بذر انديشه آزادی ۳۰۹و پذيرش حکم حکومتی

انسان تا زمانی آزاد است که از هيچ کس جز قانون اطاعت نکند.

                                                                                     ولتر

/ 6 نظر / 4 بازدید
ali

احمدی نژاد:کابينه ام را از نيروهای مخلص بسيج و سپاه تشکيل خواهم داد.که درد مردم را می دانند

هوشنگ

سلام... كاش ولتر مي دانست كه قانون را قدرتمندان و سياستمداران براي دربند كردن ضعيفان و استعمار و استحمار آنان مي نويسند تا به دغل بازيها ، زورگوييها ، قدرت طلبيها و منفعت خواهيهاي خويش مشروعيت دهند و دهانها را بدوزند و صداها را خفه كنند... كاش ولتر مي دانست چماق قانون بدترين چماقهاست.... كاش ولتر مي دانست قانوني كه نامنتخبان آن را بنويسند و نامنتخبان ديگري تاييدش كنند ، آزادي به بار نمي آورد. كاش ولتر مي دانست گاهي قانون محكم ترين و پاره نشدني ترين زنجير ها مي شود براي به قيد كشيدن و دربند كردن آزادي. و كبوتر آزادي قرنهاست در زندان قانوني كه بزرگان نوشته اند، زندانيست. كاش ولتر مي بود مي ديد شلاق قانون چگونه پيوسته بر سر و صورت و پشت آزاديخواهان جهان فرود مي آيد و آنان را به اطاعت از قانون وا مي دارد... كاش ولتر... ...كاش... افسوس كه مجال نيست و ولتر هم نيست...// بدرود.

نيماي دورازديار

سلام مهربون/ در جايی می خوندم که کسی واقعا آزاده که دعوت به شامی رو رد کنه بدون اينکه بخواد دليلی برای اين کار بياره....

هوشنگ

سلام... كاش ولتر مي دانست كه قانون را قدرتمندان و سياستمداران براي دربند كردن ضعيفان و استعمار و استحمار آنان مي نويسند تا به دغل بازيها ، زورگوييها ، قدرت طلبيها و منفعت خواهيهاي خويش مشروعيت دهند و دهانها را بدوزند و صداها را خفه كنند... كاش ولتر مي دانست چماق قانون بدترين چماقهاست.... كاش ولتر مي دانست قانوني كه نامنتخبان آن را بنويسند و نامنتخبان ديگري تاييدش كنند ، آزادي به بار نمي آورد. كاش ولتر مي دانست گاهي قانون محكم ترين و پاره نشدني ترين زنجير ها مي شود براي به قيد كشيدن و دربند كردن آزادي. و كبوتر آزادي قرنهاست در زندان قانوني كه بزرگان نوشته اند، زندانيست. كاش ولتر مي بود مي ديد شلاق قانون چگونه پيوسته بر سر و صورت و پشت آزاديخواهان جهان فرود مي آيد و آنان را به اطاعت از قانون وا مي دارد... كاش ولتر... ...كاش... افسوس كه مجال نيست و ولتر هم نيست...// بدرود