عدالت و آزادی ۳۷

 

 

     ... و چون داوری کردی به عدل و داد  داوری کن  که خداوند دادگران را دوست دارد.

 

                                                                              سوره مائده ۵-۴۲

/ 0 نظر / 3 بازدید