عدالت و آزادی ۳۶

 

 

    

                               انسانها ، اساسا عواملی آزاد هستند ، هر چند نه فارغ از قیود و شرایط،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                               یکی از قیود و شرایط انسان، میرائی اوست و یکی دیگر زاد و ولد او،

                              این واقعیت که هر انسانی، در جهانی از پیش موجود زاده میشود، آغازی

                              تازه است که آزاد است تا تفاوتی  بوجود آورد.                               

 

                                                                                                   هانا آرنت

 

/ 0 نظر / 3 بازدید