عبور زرد آهو را

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عبور زرد آهو را

به دشت سبز چشمانت

تماشا كرده ام آندم

كه از آن تپه ماهور

وسيع سينه هاي چون بلورت

بربلنداي خيال خام اوهام جواني

مي جهيد اما

در آن آئينه هاي قاب چشمانت

شتابي ساكن و ترسي شجاعت گونه را

تدريس ميكرد

عبور پر شتاب اما مدامش

جست وخيز آورده تا

در وسعت صحراي چشمانت

پناهي آورد

از تابش گرماي تابستان لبهايت

عبور زرد آهو را

عبور زرد آهو را                    تهران   16/7/75

 

/ 0 نظر / 6 بازدید