سیاست علم است یا هنر ؟

برخی بر این باورند که سیاست هنر است ، البته هر کاری توام با مهارت و

 

هنرمندی صورت گیرد از ارزش والائی برخوردار میشود لیکن واقعیت اینست

 

که سیاست علم است ، زیرا علم از رابطه علت و معلولی میان پدیده ها

 

سخن میگوید و آنگونه که فیلیسین شاله شرح میدهد " علوم بر حسب

 

کلیت متنازل و تفصیل و پیچیدگی متصاعد طبقه بندی میشوند " لذا به لحاظ

 

درجه علمی، علم سیاست در ردیف علوم اجتماعی و جامعه شناسی قرار

 

میگیرد و از آنجا که دانش یکی از منابع اصلی کسب قدرت محسوب میشود

 

بنابر این منطقی است اگر مشاغل سیاسی بجای ارجاع به روحانیت و

 

یانظامیان و یا ثروتمندان ، در وهله نخست به کارشناسان علوم سیاسی

 

واگذار شود تا آنگونه که شاهد هستیم در مجامع بین المللی مات نشویم.

 

 

سست است میان ما و عالم     هم دیپلماسی، هم ارتباطات

 

مدرک   نگرفته  زیر   دیپلم         از همچو کسی مجو کرامات

 

خدمت ننموده بهر   میهن          جنسی نخریده جز مهمات !

 

چون فکر ذخیره دلار است         مسکن بگرفته  در  خرابات  !

 

در محضر عالمان سیاس           البته  چنین کسی  شود مات !

/ 0 نظر / 348 بازدید