مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ليبرال وطنی

    لیبرالم        لیبرالم        لیبرال

این شعاریست که از تابش او/غرب پیوسته به خود می بالد / شرق

در حسرت اندیشه ی او/روز  ، می گرید وشب می نالد / لیبرالیسم

در اسفار کهن/همه جا مظهر آزادگی است/ نعل وارونه چرا باید زد ؟!

مستم از باده این میکده ، مست/  لیبرالیسم /نه کفر است /نه الحاد/نه اثم

اوگ آوای بلند داد است/ مکتب مستند شوراها ست/مشت کوبنده استبداد است!

لیبرالیسم که به آوای رسا /سخن از مسلک خود میگویم/ مسلکم ، آزادی ست

مکتبم قران است/موطنم ، خاک اهورائی ایران باشد / گر که دشمن نکند ، نفی بلد

مدفنم ، ایران ست/ لیبرالیست ، منم / از ریا بیزارم/رنگ سالوس نگیرد شعرم

وبه تزویر ، نیالایم لب/از چماق تکفیر ، نیست وحشت به دلم/ فا ش باخلق سخن

میگویم/زآنچه در مکتب خود  /  دیده وخوانده ومی پندارم/ نیست اکراه پذیرش در

دین/این خود آوای نص قران است/این مهین موهبت آزادی ست/ به سخن سنجی

سخن این مکتب /ادعا نامه ما را کافی ست/ نفی طوطی صفتی باید کرد/هر که در

مکتب ما گام نهد/هر که در مکتب ما گام نهاد/بند قلاده تقلید گسست / در دروازه

آزادی نیست/ گر که مانند قرون وسطی /غل وزنجیر به پایم فکنند /غل وزنجیر

به پایم فکنند/ لنگ لنگان ره این وادی را/به یکی غمزه ساقی پویم / به دگراندیشان

به جوانان برومند وطن/ به همه خرد وکلان/به کسانی که حقیقت جویند/ با بیان

محکم /ز فراسوی زمان/با زبان قران/ " فبشر " می گویم /در پذیرفتن دین /

در سخن گفتن واندیشیدن/ وبه اکناف جهان گردیدن/سره وناسره را سنجیدن  /   --

لیبرالیسم/همین است/ همین !  /  یعنی امعان تسلط بر نفس/ یعنی امکان تسلط

بر مال/ یعنی آزادی فکر/یعنی آزادی گفتار وقلم/ یعنی آزادی دین/ یعنی آزادی

اندیشیدن / من ز آوای بلال حبشی/از بلندای منار مسجد/از گران واژه گلبانگ

" فلاح "/غزل ناب رهائی خواندم /واز آن نشاء ت پاک/ ژاله دیده به گلواژه او

افشاندم .                         

                      << از کتاب تلخ وشاد وطنم ..... اثر فریدون ضرغامی >>

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/٢/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته