مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

جامعه بسته/جامعه مختنق/جامعه ايستا/ جامعه طبقاتی/

به جامعه ای گفته ميشودکه در آن تحرک طبقاتی بسيار دشوار است بگفته پوپر:حاکمان ابد مدت در پيشگاه مردم قبول مسئوليت نميکنند و پاسخگوی احدی نيستند .در يک جامعه بسته علاوه بر ديکتاتور معمولا تعداد بيشماری ؛جوجه ديکتاتور ؛هستند که آنها نيز نبايد حساب اعمال و غفلتهای خود را به کسی پس بدهند . در چنين جامعه ای خطر رشد بی پايان قدرت نظامی که بمردم پاسخگو نباشد همواره صلح جهانی را به مخاطره مياندازد. جوامع بسته همانطور که در شوروی مشاهده کرديم بتدريج  انديشه های خلاق در بسياری از رشته ها خالی ميشوند و اگر توفيقی دست دهد معمولا در کارهائی است که ظاهرا به تحکيم موقعيت نظام طبقاتی جامعه مختنق و ايستا بصورت مقطعی کمک ميکند. در چنين جامعه ای تبعيض و فساد و فقر همواره حرف اول را ميزند زيرا :

            خشت اول چون نهد معمار کج               تا ثريا ميرود ديوار کج


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته