مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
جرقه ها

توافق فيصل- وایزمن

پس از مذاکرات امير فيصل فرزند ارشد شريف مکه و رئيس خاندان هاشمی با دکتر وايزمن شهروند انگليسی و رهبر جنبش صهيونيستی نامبرده مذاکراتی را با اعضای وزارت خارجه انگليس در خصوص تاسيس ؛ موطن ملی يهوديان ؛ آغاز کرد که به صدور اعلاميه بالفور و آغاز مهاجرت يهوديان به فلسطين انجاميد .امير فيصل با پشتيبانی دولت انگلستان رهبری سپاهيانی را بر عهده داشت که نيروهای عثمانی را در خلال جنگ اول جهانی از خاور ميانه بيرون راند . در برابر اين خدمت فيصل به پادشاهی سوريه منصوب گرديد و اگر چه وی به زور از سلطنت سوريه خلع گرديد ولی انگليسها سر انجام ترتيبی اتخاذ کردند تا وی به پادشاهی عراق برسد . پس از جنگ دوم جهانی وايزمن نيز بسمت نخستين رئيس جمهور اسرائيل منصوب گرديد . توافق ملک فيصل با وايزمن در تاريخ سوم ژانويه ۱۹۱۹ رسما اعلام گرديد . فيصل در کنفرانس صلح پاريس نيز از اعلاميه بالفور که بموجب مفاد آن دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان تاسيس دولت يهودی را در فلسطين با علاقه تلقی مينمود حمايت کرد و بدين ترتيب به مهاجرت يهوديان به فلسطين مهر تائيد زد . در مقابل وایزمن نيز قول داد تا با رهبران عرب همکاری نزديک داشته و از توسعه اقتصادی آنان حمايت نمايد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٥/۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته