مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

تیموکراسی / حکومت اغنیای دانا

 

افلاطون در کتاب جمهوری تیموکراسی را ما بین آریستوکراسی و الیگاشی قرار داده و منظورش این بوده که تیموکراسی بهتر از الیگارشی و بد تر از آریستو کراسی است. افلاطون میگفت " حکومتها از درخت زاده نمیشوند و از صخره بیرون نمیجهند بلکه حاصل روحیات و خصائص اخلاقی و متناسب با درجه دانائی ساکنان کشورها هستند پس هرگاه فیلسوف یافت نشود باید بسراغ گروهی اندک که به نحوی واجد فضیلت یا ثروت حقیقی (دانائی محورند) رفت و نتیجه میگیرد که تیموکرات هم به معنویات دلبستگی دارد هم به مادیات . با زیردستان سختگیر خواهد شد اما به دیده تحقیر به آنها نمی نگرد یعنی موسی و فرعون در هستی او موج میزند . شهر خورشید و شهر ظلمت کامپانلا ، شهر خدا و شهر زمینی سنت آگوستن ، اسب بالدار آسمانی و اسب بالدار زمینی ستریخوربر پایه همین تفکر تدوین شده اند

در تیموکراسی حکومت موروثی نيست و مردان لایقی هم دست اندر کار هستند اما تضاد درونی تیموکراسی را از داخل میدرد زیرا چندان فربه میشود که توان دفاع از خود را نخواهد داشت و نهایتا توسط عامه مردم از میان میرود و نوبت به دموکراسی عوام گرفتار در جهل (پوپولیسم) میرسد . فارابی تیموکراسی را مدینه کرامت و ارسطو تیموکراسی را تنظیم کننده مالکیت تلقی نموده اند . امروزه نیز گرایش بسوی تیموکراسی در بخشهائی از جهان مشهود است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٢/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته