مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

تکنوکراسی/ فنسالاری

سن سيمون فيلسوف فرانسوی جامعه ای را پيش بينی کرده بود که در آن حکومت بدست دانشمندان و مهندسان خواهد افتاد و نوع تازه ای از حکومت آغاز ميشود که نه دموکراسی است و نه بوروکراسی بلکه تکنوکراسی است زيرا قدرت تکنوکراتها در تصميم گيريهای سياسی و نظامی و اقتصادی و پژوهشی و علمی بسيار گسترده تر از حکومتگران ميشود . در سالهای اخير نيز گسترش تفکر دانائی محور به رونق انديشه تکنوکراسی کمک کرده. در فرهنگ ايرانی نيز اين انديشه جايگاه خودش را دارد:

روستازادگان دانشمند به وزيری پادشا رفتند

                                          پسران وزير ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند

تکنوکراسی بمفهوم حکومت فن است و در اصطلاح به نظام اقتصادی و سياسی و فرهنگی اطلاق ميشود که در آن نفوذ يا اقتدار فن آوران در کار باشد تا انجا که امروز در کشورهای صنعتی صاحبان تکنيک بسياری از جريانهای سياسی کشور خود را هدايت ميکنند . تکنوکراسی محصول رشد دائم التزايد بورژوازی صنعتی است که در قدرتهای سياسی نفوذ ميکند . در منطقه ما کشور ترکيه با بهره وری از جنگ هشت ساله ايران و عراق و امارات متحده عربی به سبب انزوای سياسی و تحريم اقتصادی ايران تحولات شگرفی را نسبت به گذشته خود تجربه کردند اينک نيز نوبت به تکنوکراتهای غربی حاضر درافغانستان رسيده که با بهره وری از انتقال نفت و گاز آسيای ميانه و جايگزين کردن خطوط مواصلاتی ايران ميکوشند تا در کوتاه ترين زمان ممکن ويترين تماشائی ديگری را در منطقه باز گشائی کنند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٢/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته