مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

توتاليتاريسم/ تمامت خواهی/

تمرکز و تجمع شديد اقتدار سياسی اقتصادی و فرهنگی بشکل فراگير. در توتاليتاريسم اقتدار بر محور حزب واحد يا گروه مسلط می چرخدو حقوق اساسی مردم سلب ميگردد و هرگونه مخالفت با واکنش سخت صاحبان قدرت مواجه ميگردد. جامعه همواره در معرض آسيب و انفجار است و خير انديشی بازده چندانی ببار نمی آورد . در چنين جامعه ای هر قدر علم و تکونولوژی البته بدون کمالات معنوی پيش رود امکان اينکه اين ابزارها در خدمت اقتدار توتاليتر به عامل ويرانگر بدل شود بيشتر است .توتاليتاريسم به همه جنبه های زندگی مردم کار دارد تا هيچ امر و مساله ای از ديد قدرت حاکم دور نماند . ادبيات هنر شعر و نقاشی و تعليم و تربيت و اقتصاد تحت نظارت و اداره مستقيم حاکميت است . تفتيش عقائد و سانسور و فيلترينگ بدرجات مختلف اجرا ميشود.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته