مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

تز همگرائی / ماکس وبر نخستین اندیشمندی است که قبل از دیگران اعلام کرد کشورهای سوسیالیست و کاپیتالیست روز به روز به یکدیگر شبیه تر میشوند زیرا برنامه ریزی در جوانع جدید رواج یافته و همه شکلهای برنامه ریزی و نظارت دولتی برغم تفاوتهای ظاهری در اساس یکسان است با این تفاوت که که در انقلاب روسیه با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و سلطه کامل حزب کمونیست ، نظارتی دقیق بر فعالیت روزانه صاحبان کار و کسب اعمال میشد که جنبه خودکامانه آن بسیار سنگین تر از بوروکراسیهای غربی بود که افسارش همواره در دست رای دهندگان میباشد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته