مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

تئوکراسی/حکومتی که کاستی هايش را بخدا نسبت ميدهددر تئوکراسی قدرت مطلق سياسی در دست روحانيت اعم از خليفه/پاپ يا ولی فقيه است و ادعا ميشود(۱)که انتخاب حاکم از جانب خدا است و کليه دستگاههای سياسی وقضائی و نظامی و اداری فرمانهای خداوند را که از راه وحی رسيده اجراء ميکنند در حاليکه هر موقع مصلحت زمامداران ايجاب نمايد به فرمانهای رسيده از راه وحی هم اعتناء نميکنند برای نمونه ميتوان به خشونتهای قرون وسطی عليرغم احکام مهرورزی دين حضرت عيسی مسيح و يا اخته کردن بردگان در خلافت عثمانی يا سنگسار در جمهوری اسلامی که ابدا منشاء قرآنی ندارد اشاره کرد.

(۱) به سخنرانيهای آيت الله مشکينی رئيس مجلس خبرگان مراجعه فرمائيد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته