مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

پراگماتيسم/واقع گرائی/عمل نه گفتار/پراگماتيسم به آزمون درستی ايده ئولوژيها از طريق بررسی نتايج آنها میپردازد و ميگويد که معنای انديشه ها در نتايج آنها نهفته است . اين فلسفه در پی يافتن حقيقت محض نيست و از علوم نظری که آثار و نتايج عينی و ملموس و قابل اجراء نداشته باشند پرهيز ميکند . ويليام جيمز پايه گذار و جان ديوئی مشهور ترين فيلسوف پراگماتيست جهان هستند جان ديوئی ميگويد :به منظور توزيع منصفانه تر کالاهای توليد شده در جامعه از ميان بردن توازن قدرت ميان افراد ضعيف و شرکتهای قوی و برطرف کردن ناملايماتی چون شرايط غير انسانی کاربايد بر نيروهای اقتصادی نظارت اجتماعی بيشتر صورت گيرد .همچنين ديوئی برترين هدف دموکراسی را فراهم ساختن پهترين آموزش و پرورش ممکن برای شهروندان ميداند.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱٠/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته