مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

پانچاشيلا / پنج اصل همزيستی مسالمت آميز / در مذهب بودا نام پنج قانون کردار بودائيان است (۱) پرهيز از کشتار(۲) پرهيز از دزدی(۳)پرهيز از شهوت رانی(۴)پرهيز از دروغ(۵) پرهيز از ميخوارگی. دولت هند با بهره گيری از اين اعتقاد بودائيان پنج اصل زير را بعنوان اصول سياست خارجی خود در نظر گرفته و اين اصول در کنفرانس باندونگ مورد تائيد و تصويب ملل آسيائی و آفريقائی نيز قرار گرفته است. ۱- احترام به حاکميت ملی و تماميت ارضی همه کشورها۲- عدم تجاوز۳- دخالت نکردن در امور داخلی ساير کشورها ۴- احترام دو سويه و برابر در روابط بين الملل ۵- همزيستی با رژيمهای گوناگون. 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٩/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته