مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آئينه تاريخ

  

  از حسنک وزير تا داريوش فروهر

  به تاريخ بنگر که آئينه است           کتاب ار نباشد بهر سينه است

  اگر غزنوی بر حسن جور کرد           ملک شه دسيسه وگر شور کرد

  و خواجه نظامش به تبعيدکرد          سيه روزگارش شب عيد کرد

  اگر ايلخانان جوينی کشند              ويا مجد يزدی به آتش کشند

  اگرشه صفی رااشارت بس است     که سردار ايران۱ بدون کس است

  قجرديگ جوشاند ودر آن قوام           نياورد با  خانمانش   دوام

 و قا ئم مقام آن وزير عظام                که با مکر ظالم بشد او به دام

  امير فراهان  فراوان ستم               کشيد ونياورد از سينه دم

  مصدق به تبعيد وزندان رسيد          مکذب به تحسين  رندان رسيد    

  وليکن سرانجام و فرجام کار            بخوان وبدان و به ذهنت سپار

  که تاريخ آئينه است ای عزيز            به نزد بزرگان واهل تميز

  نه از خون سامی گذر ميکند            نه از داريوش او حذر ميکند

  کنون نوبت اين دو پروانه است          که آتش بجانشان دليرانه است

  فروهر دليرانه در خاک رفت              ز پروانه آتش به افلاک رفت

  که گرد آفريد زمانه توئی                  همان مرغ آتش بخانه توئی

  به مردان تو غيرت عطا کرده ای         زنان را حميت به پا کرده ای

  زنانشان چنين اند ايرانيان                تفو بر اجانب   انير انيان

  تو آرش پدر را کمانگير دان                پرستو به مادر تو ققنوس خوان   

 

 • ۱-امامقلی خان فاتح جزيره هرمز از چنگال پرتقاليها وفرمانروای فارس که فرزندانش به اشاره شاه صفی نابود شدند.

   

   

   

   

   

   

   

   

    


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته