مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه ها

بانک نوت/ اسکناس /پول/ تومان و ريال/

ريال/لغتی است اسپانيولی که نوع ايرانی آن امروز ضعيف ترين پول در خاورميانه و شمال آفريقا است واز فرط بی ارزشی (واحد) آن موجود و قابل رويت نيست. اين پول پس از اشغال جزيره هرمز توسط پرتغاليها و اسپانيوليها بسال ۱۵۱۴م يعنی قريب به پانصد سال قبل بتدريج در ايران رواج يافت.

تومان/لغتی است ترکی که(واحد) آن نيز فعلا موجود نميباشد . کلمه تومان از ره آوردهای چنگيز مغول است .در زمان مغول نام سکه ای بود که به ده هزار دينار تقسيم ميشد و بزمان کيخاتو که تصميم گرفت مانند چين بجای مسکوک زر و سيم پول کاغذی چاپ کند در چاوخانه های آذربايجان و خراسان و کرمان و شيراز توليد و رواج يافت.

درسفرنامه مارکوپولو ميخوانيم ؛پول کاغذی خان بزرگ که در سراسر کشور رواج دارددر چاوخانه=ضرابخانه از درختان توت که برگهايش خوراک کرمهای ابريشم است پوستها را بر گيرند و آن رشته های باريک را که در ميان پوست درشت و چوب درخت است جدا کرده بخيسانند آنگاه در هاون کوبيده خمير کنند و از آن کاغذ سازند آنگاه به پاره های مختلف بريده و برای اينکه اين پول کاغذی رسمی شود و رواج گيرد مراسمی در پی دارد آنچنانکه سکه زرناب وسيم مراسمی دارد .چند تن از پايوران درسر اينکار گماشته هستند که گذشته از نوشتن نام های خود در آن ورقها آنها را مهر زنندو آنگاه گماشته مخصوص اعليحضرت مهر پادشاهی را برنگ شفرنگ زده به آن پاره کاغذ مهر زند و با اين ضمانت آن ورقه اعتبار گيرد و پول رايج شود و هر که تقلب کند و چيزی مانند آن بسازد بسزای سخت دچار گردد . اگر کسی از اين پول کاغذی در دست داشته باشد که به واسطه استعمال خراب و مندرس شده باشدميتواند آن را بضرابخانه(چاوخانه) برده و پول کاغذی نو بستاند.؛


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۸/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته