مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

ايزولاسيون / انزوا / کناره گيری/ نداشتن رابطه خوب يا نزديک با ملتهای ديگر.

غير از ايران کشورهای ژاپن در قرن نوزدهم انگليس بين سالهای ۱۸۹۰-  ۱۹۰۰و آمريکا بعد از جنگ جهانی اول در گذشته اين سياست را پيش گرفته اند . آمريکا با آنکه در امور بين المللی شرکت داشت ولی از پذيرش هر نوع مسئوليت جهانی سرباز زد و حتی در جامعه ملل و ديوان دادگستری بين المللی شرکت نکرد . کشورهائی که به لحاظ استراتژيک منزوی ميشوند برای کسب مشروعيت و امنيت و دفاع از خود معمولا بدنبال سلاحهای کشتار جمعی و دستيابی به قدرتهای هسته ای ميروند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته