مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۲۸

همانطور که در کشورهای آزاد، تربیت برای تهذیب اخلاق و علو همت

و سعه صدر میکوشد ، در کشورهای استبدادی بهمان اندازه برای پستی

و دنائت مردم جدیت بخرج میدهد و اشخاص را ناجوانمرد بار می آورد.

در این کشورها مردم باید بردگی و بد منشی پیشه کنند و اطاعت محض

مستلزم اینست که شخص مطیع کاملا جاهل باشد تا بتواند خوب اطاعت

کندحتی دیکتاتور هم باید جاهل باشد، زیرا مشورت و تعقل وتامل واظهار

و تردید در امور تعطیل شده است.

                                                        منتسکیو

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته