مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بند هشتم اعلاميه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد در برابر اعمالی که به حقوق اساسی (فرد)تجاوز مينمايد و آن حقوق را قانون اساسی و يا ساير قوانين برسميت شناخته برای احقاق حق موثر به دادگاه ملی صالح مراجعه نمايد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته