مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

اومانيسم/انسان باوری/توجه و نگاه به انسان / شکل و نوع معتدل آن انسان را به منزله جانشين خداوند در زمين و نوع افراطی آن در مقابل خدا محوری توام با خشونت هزار ساله قرون وسطی و سوء استفاده کليسا از دين شکل گرفت . اومانيسم معتدل و معنوی به انسان ارج مينهد.

نظامی گويد:ديده اگر جانب خود وا کنی/در تو بود آنچه تمنا کنی

ناصر خسرو گويد:درخت تو گر بار دانش بگيرد/به زير آوری چرخ نيلوفری را

محمود شبستری گويد:جهان انسان شد و انسان جهانی/از اين پاکيزه تر نبود پيامی

مولوی گويد:خود زفلک برتريم وز ملک افزونتريم/زاين دو چرا نگذريم منزل ما کبريا است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٧/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته