مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۱۹

جوامع بشری تا این اعصار متاخره که به زمانهای مدرن شهرت یافته همه ... جوامع بسته ای بودند که در زیر یوغ قدرتهای خودکامه فردی یا دیکتاتوریهای دسته جمعی مذهبی قرار داشته اند و شهروندان ...حق هیچگونه مشارکتی در تصمیمات مقام فرمانروائی نداشته اند ...تفاوت کلی و بنیادی که فلسفه سیاسی قدیم و سنتی را از فلسفه سیاسی جدید ...متمایز میسازد ، این است که در جائی که تئوری سیاسی سنتی تمام حقوق و مزایا را برای کل جامعه ، بصورت جمعی می پندارد و هیات حاکمه را متعهد و ضامن اجرائی این مزایا میداند ، فلسفه سیاسی جدید که از آن بعنوان تئوری دموکراسی یاد میکنند ، بیشتر بر اساس حقوق و آزادیهای فردی بنیانگذاری شده و نقطه شروع ساختار یک جامعه کامیاب و رضایتمند را کامیابی و رضایتمندی و بهره یابی افراد از حقوق میداند.                                                            حسینعلی منتظری


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته