مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

آپارتايد / تقسيم شهروندان به خودی و غير خودی / جدا کردن شهروندان از يکديگر بر حسب جنسيت / نژاد / زبان / دين و نظاير آن که تهديدی برای صلح و حقوق بشر محسوب است.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۳/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته