مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۰۷

بايد عدالت را همراه با آزادی انتخاب کرد  اين يکی بدون آن ديگری بی معنا است و بر عکس ... اگر کسی نان شما را بگيرد با همين کار آزادی شما را هم گرفته است و اگر کسی آزادی شما را بربايد مطمئن باشيد که نان شما نيز در معرض تهديد است.

                                                                            آلبر کامو


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته