مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۹۸

نهادها و شيوه های دموکراتيک ميتوانند با نهادها و شيوه های غير دموکراتيک و گاه ماقبل دموکراتيک همزيستی داشته باشند . از اين رو دموکراتيک شدن همواره و همه جا فرايندی پايان ناپذير است .

                                                              ديويد بيتام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته