مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
سيد جمال الدين اسد آبادی و مراحل آغازين تهاجم فرهنگی

درس جغرافي(۱)

 

 

كــــــنار رود ســـــــــن مــــاوا گرفته            

؛هوگو؛ يک شاخه گل را پرورانده

“كوزت“ وار او گلش را دوست ميداشت

          بــــــــــــه گلدان دلش آن ريشه ميكاشت

“جــــــمال الدين“ براو گاهي گذرداشت 

           و از حـــــــــــال و هــواي او خبر داشت

ز تــــــــــــــاريخ و زجغرافي ز شيمي 

            بـــــــــــدون  وحشــــــت از تكفير ديني

به يـــــــكديـــــــــگر تبادل مي نمودند 

            تـــــــــــمدن را تـــــــــــعامل مينمودند

شـــــــــبي ويكتور هوگو آن شاخه گل 

            به سيــــــــــــــد داده بـــر قلبش بزد پل

جــــــــــمال الدين از آن مغرب گذر كرد 

             بــــــــــه سوي نــــيل تاريخي سفر كرد

درون مصـــــــــر سفلي او حضر كرد 

             حـــــــــــضورش شيخ قاهر را خبر كرد

بــــــــه الازهـــــــر گليم رحل انداخت  

            مــــــــــــــعارف  را به پيش اهل انداخت

مـــــــدرس بود و شوق دانش و درس 

           زتــــــــاريــــــخ و ز جغرافي بزد فحص

كــــــره “ بـــــا خود به مسجد آورنده

             زمــين در ذهـــــــــــن پويا پرورنده

ولــــــــي مـــــــلا و شيخ قشري شهر 

          نـــــــــبرده انـــــــــــدكي از علم او بهر

چــــــنان آشـــــوب و غوغائي بپا كرد

           كــــــــــــــه “سيد“ را ز الازهر جدا كرد

شبيــــــــخون زد به دانشجو تشر كرد  

         تــــــــــــهاجــــم او به فرهنگ بشر كرد

(۱) امروز مراحل انجامين را با تهاجم به فرهنگ دموکراسی ميگذرانيم.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته