مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۷۱

نظام دموکراتيک نظام نظارت همگانی بر تصميم گيرندگان حکومتی بر اساس آزادی بيان و انجمن و گزينش انتخاباتی آزاد در شرايط برابر سياسی است.

                                                                        ديويد بيتام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته