مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
به تاريخ بنگر که آئينه است!

در اين کشور که مردم آن ملت های متمدن را قابل

نميدانند بلکه حقير ميشمارند هنوز بردگی و شکنجه

همچون دوران تفتيش عقائد(انگيزيسيون)رواج دارد.

اهتمامی که نمايندگان سياسی دول اروپا در اين

گونه امور به خرج ميدهند و تذکرات آنان به دولت

ايران که اغلب اوقات در موقعيتهای بی ارزش و

هنگام عقد قراردادها يا حدوث حادثه مهمی در

مشرق زمين است بندرت سودمند افتاده است و

بنظر می ايد که انان نيز با سکوت در برابر اجحاف

و ستم های وحشتناکی که روزمره در اين کشور

اعمال ميشود مشوق دولتيانند.

کارلا سرنا بانوی جهانگرد ايتاليائی در دوران ناصرالدينشاه قاجار


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٠/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته