مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۶۲

دولت حداقل چهارچوبی است که در درون آن هر کس ميتواند بدنبال يوتوپيا (آرمانشهر) توصيفی خود برود . پس دولت حداقل همان يوتوپيا است . حقوق فرد در چنين دولتی نقض ناپذير است زيرا فرد نه وسيله نيل به اهداف ديگر بلکه خود هدف نهائی ميباشد و هر فردی حق انتخاب غايات مطلوب خود را دارد .

                                                              رابرت نوزيک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٠/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته