مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۵۲

همانگونه که افراد در حالتی طبيعی از حق زندگی آزادی و مالکيت برخوردارند هدف حکومت نيز بايد حمايت از زندگی آزادی و مالکيت همه اعضاء جامعه باشد زيرا هر يک از آنها دارائی تلقی ميشود يعنی چيزی که نميتوان افراد را بدون رضايت آنها به گونه ای موجه از آن محروم کرد.

                                                                     جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته