مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۳۶

جائی که قانون نباشد آزادی نيست اما قانون نميتواند توجيه کننده فرمانهای ديکتاتورها

باشد و يک ديکتاتوری قانونی بوجود آيد . مردم در چنين مواردی حق تغيير قانون را دارند.

                                                                  جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته