مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۳۵

ديکتاتوری مرضی استکه تمام جامعه و از آن جمله طبقه حاکم را به پريشانی و تباهی ميکشاند.

                                                                             آگبرن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته