مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
انرژی

 

 

    

ديوار سكوتي است به دنياي انرژي

تا محو كند ، ارزش والاي انرژي

پائين كشد از بام ، عدو نام مصدق

آويخته نامش زچليپاي انرژي

اين نفت مپندار فقط منبع نور است

آتش مده برمنبع آن جاي انرژي

از گاز توان يافت زگرماي زمين نيز

از جزر و مد و باد به درياي انرژي

احياء شدني نيست، اگر رفت همين نفت

تا هست اتم ، هسته پوياي انرژي

از قدرت خورشيد مشو غافل و هشدار

 مشهورترين شهرت شيواي انرژي

دانشكده اي نيست در اين رشته جانسوز

شعر و سخنم سنجش گوياي انرژي

با پرده دري در جهت خواسته خلق

اين پرده برانداز زسيماي انرژي

1370هرمز مميزی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۸/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته