مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۲۶

هيچ کس بی آنکه حصه ای از خوشبختی همگانی ببرد خوشبخت نيست و هيچ کس بدون آنکه به تجربه در يابد آزادی همگانی چيست آزاد نخواهد بود و هيچ کس خوشبخت يا آزاد نيست مگر آنکه در قدرت همگانی سهيم و شريک باشد.

                                                                                  هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته