مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۲۰

انسان سازنده و معمار خويش است و يگانه موجودی است که قانون خلقت قلم ترسيم چهره او را به دست خودش داده که هر طور ميخواهد ترسيم کند .

                                                                       سارتر - مطهری


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته