مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
نائينی يا نوری ؟ کداميک شايسته نامگذاری اند

نائینی در مقام مجتهد مفاهیم آزادی و برابری را اساس استدلال خود به طرفداری از مشروطیت قرار داد و مستبدین را بخاطر توصیف "آزادی" بعنوان منبع فساد و اشاعه بدعت مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد که دلیل پیشرفت سریع صدر اسلام آزادی و برابری بوده و از ان جمله برابری بین فرد معمولی و خلیفه و از اینکه علمای محافظه کار که انهمه قواعد از کوچکترین اظهارات امامان شیعه استخراج کرده اند نمیتوانند درک کنند که آزادی و برابری اساس آموزه های اسلام است مورد انتقاد قرار میداد. نائینی با جسارت از نظریات سنتی در باره حکومت و نقش استبدادی و مالکانه دولت انتقاد و انرا محکوم میکرد و این محکومیت استبداد سیاسی و زمینی را شامل حال استبداد دینی و آسمانی نیز مینمود و معتقد بود که استبداد دینی خطرناکتر و مبارزه با ان دشوار تر است و اضافه میکرد که اصل این شجره خبیثه استبداد فقط همان بی علمی ملت است . او در برابر کسانیکه مخالف با حق مردم در تصمیم گیری سیاسی بودند اظهار میداشت که در اسلام حکومت بر شورا مبتنی است و از آنجا که مردم مالیات میپردازند ، حق دارند در اداره امور خویش اظهار نظر کنند .او آزادی خدادادی را یکی از مهمترین هدفهای پیامبران الهی میدانست و آشکارا خواستار کنار گذاشتن توجیهات اسلامی برخی از مستبدان و تشکیل مجلس شورای ملی بود که نمایندگانش منتخب همه مردم و در برابر آنها پاسخگو باشند .نائینی طرفدار تفکیک قوا و خواستار مشارکت « فرق غیر اسلامیه» در جریان انتخابات و از میان صنف خود بود . نائینی آزادی قلم و بیان را آزادی خدادادی و برای رهائی از دو شعبه استبداد دینی از سوی روحانیان واستبداد سیاسی از ناحیه حکومتگران ضروری میدانست.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته