مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
خطاب به تروريست های مذهبی از بوش تا بن لادن

بنام خداوند باز آفرین                    خداوند عقل و خداوند دین

خداوند نیکی،خداوند مهر               خداوند خلقت گر خوب چهر

خدا پایه هر تمدن نهاد                   چه شرقی جه غربی خدا برنهاد

مسیح ع و محمد ص خدا برگزید     که فرهنگ انان به ایران رسید

در ایران که فرهنگ زردشت بود    یگانه پرستی روا گشت زود

به تقریب ادیان چو رو کرده ایم       کنون ما به تلفیق خو کرده ایم

که فرهنگ تلطیف اندیشه هاست      گل شاخه ها از بن ریشه هاست

مسیح ع و محمد ص یتیمند وپاک     رحیمند و بخشنده در روی خاک

گزینش نموده خدا آن دو را            که رحمت فرستد مرا هم ترا

پیمبربه بوسه سفارش نمود            به عطر و به احسان گرایش نمود

به احوال نیکوبه اقوال شاد            به دوری زکبر و گرایش به داد

به یاری رساندن گرفتار را           عیادت    رفیقان   بیمار   را

محبت به همسایگان داشتن            نهال   رفاقت  به دل  کاشتن

به آزاد کردن  خلایق ز ترس        تساهل به انسان همی داد درس

ترحم به حیوان سفارش نمود        تزاحم سفارش به کاهش نمود

تجسس، حرام و تنفر از آن           کنید اجتناب از(گمان) بیگمان

حکومت به آرائ مردم نمود         رسالت به امر خدا می نمود

به جنگ احد مشورت پیشه کرد    کرامت در اطرافیان ریشه کرد

محمد ص بمردم تفاخر نداشت      به هیچ امتیازی تظاهر نداشت

ز آیندگان  ستمکار  گفت            ز اطرافیان مدد کار  گفت

ز معروف و منکرکه والی کند    وزیر صدیقی که  حالی  کند

ز انواع ظلم و ستم باز گفت       زافعال واقوال و احساس گفت

گرفتار دیدی شماتت  مکن        اسیران  اسیر  خجالت مکن

ز تحقیر و دشنام کن اجتناب      اگر جستجو میکنی دین ناب

تفاخر به انسان برازنده نیست    کسی پیش کس برده وبنده نیست

مسلمان کسی بود در نزد او      که عادل در اقدام ودر گفتگو.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته