مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۹۱

 

 

رد پای اندیشه ایرانی(1)ملا احمد نراقی

 

ولایت فقیه به معنای حکومت و کشور داری مفهوم تازه ایست

که حد اکثر عمر ان به ملا احمد نراقی از فقهای نزدیک به

دربار فتحعلی شاه قاجارمیرسد تا قبل از نراقی فقهای شیعه

حکومت را فقط متعلق به امام معصوم میدانستند ، چه درزمانی

که ائمه در قید حیات بودند و چه دردوران غیبت معتقد به شکلی

آنارشیسم از نوع ایرانی بوده و حاکمیت وتمامی حکومتگران

دیگر را غاصب میپنداشتند.و از حکومت آنها به حکومت جور و

ظلم یاد میکردند ولی در زمان فتحعلیشاه، نراقی و دو تن دیگر از

مجتهدان معروف آن زمان به اسامی میرزای قمی و شیخ جعفر

کاشف الغطا ضمن آنکه با شاه ارتباط بسیار نزدیک داشتند ولی

بطور نظری مشروعیت سلطنت او را به اجازه مجتهد عادل

موکول کردند و شیخ جعفر برای جنگ با دولت روس به فتح –

علیشاه اجازه داد که رهبری جهاد با روسها را به عهده گیرد و

در همان اجازه نامه از فتحعلیشاه به "بنده ما که بر بندگی خود

اعتراف دارد" یاد کرد.

نراقی که در عمل از حامیان ونزدیکان عمده فتحعلیشاه بود و

در برخی نوشته هایش به مشروعیت سلطنت شاه صریحا صحه

گذاشته ولی در بحث های نظری مربوط به حکومت به استناد

نوزده حدیث نظریه ولایت فقیه را مدون کرد ومدعی شد که در

غیاب امام زمان ، هم حکومت شرعی و هم حکومت سیاسی از

آن ولی فقیه است."برای آشنائی بیشتر با شخصیت ملا احمد نراقی

به نقل جمله ای از رساله(معراج السعاده) او در مورد علوم دنیوی

اکتفا میکنیم . قلم در دست ملا احمد نراقی است: "علم دنیا و آن علومی

است که معظم فایده آن برای دنیا است ، مثل طب و هندسه و نجوم

و عروض و موسیقی و هیات و حساب، و از این علوم چندان بهجت

و سعادتی در عالم عقبی حاصل نمیشود و از این جهت تحصیل آنها

واجب نیست...".

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته