مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۸۲

عمليات آژاکس (کودتای ۲۸ مرداد) به مستبدان و خودکامگان جاه طلب آموخت که قدرتمندترين دولتهای جهان حاضر به تحمل ظلم و ستم بی اندازه آنها هستند مشروط بر آنکه با غرب و شرکتهای نفتی غربی مهربان باشند . اين امر به بر هم خوردن تعادل سياسی در منطقه ای وسيع کمک کرد تا آز آزادی دور و به استبداد نزديک شوند .

                                                           همه مردان شاه - استفن کينزر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته