مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۳

درس تاريخ

 

در متن قانون اساسي بسياري از كشورهاي جهان و از آنجمله در اصل 114 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محدوديت حداكثر دو بار انتخاب پياپي رئيس جمهور قيد گرديده است. اين محدوديت زماني براي حكومت يك نفر بر كل جامعه امري اتفاقي و حسب سليقه شخصي افراد نيست بلكه ملل عالم به تجربه آموخته اند كه جوامع بشري تحمل اطاعت و اداره خويش را براي مدت طولاني توسط يك چهره واحد و مشخص ندارند. كشف اين تجربه تاريخي سبب عمده گنجانيدن اصل حقوقي مذكور در قوانين اساسي كشورها در جهان امروز است. نسل حاضر در كشور ما نيز بخاطر مي آورد كه طي سه دهه سلطنت محمد رضا شاه شاهد سه بار قيام عمومي ، بار اول بين سالهاي 29 تا 32 ، بار دوم بين سالهاي 39 تا 42 و بار سوم در سالهاي 56 و 57 عليه او بوده است. آن توصيه حقوقي و اين تجربه ملموس شخص مرا بر آن داشت يكبار ديگر تاريخ كشورم را با نگاهي تازه مرور كنم كه جدول صفحه بعد حاصل اين مرور مجدد است :

با وجودي كه سلاطين همواره از بيشترين حد حفاظت ، حراست و امنيت شخصي و مراقبتهاي دقيق پزشكي و بهداشتي و تغذيه عالي در زمان خويش برخوردار بوده اند ولي بسادگي مشاهده مي كنيم كه ميانگين عمر سلطنت مادام العمر و موروثي هر يك از آنان در تاريخ مدون ايران حتي به 11 سال  نمي رسد بطوريكه طي 2591 سال 242 نفر بر مردم ايران حكومت كرده اند و به شهادت سطر سطر تاريخ هر سلطاني كه خواسته مدت طولاني تري حكومت نمايد با نيت حذف رقيب يا پدرش را كشته يا پسرش را كور كرده و يا نسبت به ساير بزرگان و نخبگان ميهن مرتكب جفا و جنايت شده است. نتيجه اينكه تجاوز از حدود طبيعي و قابل تحمل دوران حكومت همواره به قيمت خون هزاران انسان از خود حكومتگران و نزديكان آنها گرفته تا مردم عادي كوچه و بازار تمام شده است.

 

 

 

” جدول سلاطين از سال 612 ق.م تا 1979 ميلادي = 1357 خورشيدي “

رديف

سلسله ها

تعداد پادشاه

رديف

سلسله ها

تعداد پادشاه

1

مادها

5

15

سلجوقيان

9

2

هخامنشان

11

16

خوارزمشاهيان

7

3

سلوكيان

4

17

مغولان

4

4

اشكانيان

29

18

ايلخانان

9

5

ساسانيان

26

19

ملوك طوايف

10

6

خلفاي راشدين

3

20

تيموريان

8

7

خلفاي اموي

14

21

قره قويونلو

9

8

خلفاي عباسي

13

22

آق قويونلو

9

9

طاهريان

5

23

صفويان

11

10

صفاريان

3

24

افشاريه

5

11

سامانيان

10

25

زنديه

4

12

زياران

6

26

قاجار

7

13

ديلميان

7

27

پهلوي

2

14

غزنويان

16

-

جمع

242 پادشاه


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته