مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مرغ آزادی

                            سننــدج بـــــــــه تبليغ چون آمدم                 زگفتــــــــار كـــــــردي زبون آمدم

سخن گفتم از بـــــــــهترين پندها                   رهـــــــــــا گشتن از قيد و از بندها

كه مــيهن در اين ورطه افتاده حال                بـــــــجـــــنـــــبيد بايد علي ايحال

دفــــــــاع و حراست ز آزاديـست                    پــــــــس آن فـــــــرآيند آباديست

بــــــه آزادگي چون كمر بستـه ام                 دفـــــاعـــش نشايد كند خسته ام

شمــــا هـــم بيائيد يكتا شويـم                      بــــــــه هدم عدو ما هم آوا شويم

چنــــــين داد پاسخ يكي رند كــرد               كــه ما را ز خود ، خود ز ما ميشمرد:

بمــرده است مرغي كـه نـام آوري                 نـــــخـــــفته كه بيرون ز دام آوري

شـــده آن خلاص از دم و بــازدم                      بــــــــود كــــار ما هم دفاع از عدم

پريشـــــان ز اوضاع ايران شــدم                  ســـــرافــــكنده عازم بتهران شدم

                  


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته