مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بيست و نهم هر ماه

ايرانيان از جمله شادترين مردم جهان بودند و هر ماه به مناسبتی يک روز را جشن ميگرفتند ۲۹ ارديبهشت زاد روز دکتر مصدق روز تولد آزاديست ۲۹ خرداد ياد آور زنده ياد دکتر علی شريعتی و ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت و تولد پروانه فروهر اولين زن ايرانی که در راه آزادی به شهادت رسيد. بيست و نهم هر ماه به کمک آفريده ها و ابتکارات خود به مبارزه با بقايای استبدادودستيابی به آزادی مبادرت ورزيم تا سر انجام اين روز را جشن بگيريم. منتظر اعلام نظر و استقبال و در صورت تمايل تبليغ اين پيشنهاد از سوی آزاديخواهان و ايران دوستان هستم.شاد زی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته