مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۲۸

ايرانيان از جمله شادترين مردم جهان بودند و هر ماه به مناسبتی يک روز را جشن ميگرفتند ۲۹ ارديبهشت زاد روز دکتر مصدق روز تولد آزاديست ۲۹ خرداد ياد آور زنده ياد دکتر علی شريعتی و ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ايرانست . ۲۹ هر ماه به کمک آفريده ها و ابتکارات خود به مبارزه با استبدادو دستيابی به آزادی مبادرت ورزيم تا سر انجام اين روز را چشن بگيريم. منتظر اعلام نظر و استقبال شما آزاديخواهان و ايران دوستان و در صورت تمايل تبليغ اين پيشنهاد از سوی شما هستم .


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته