مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۱۴

 

هرگاه ملتی از روی ناچاری به زور تن داده و از مستبدين اطاعت کند بر او ايرادی نيست و اگر همان ملت موقع را مقتضی ديد که از زير بار تعدی شانه خالی کند و زنجير بردگی را پاره نمود اقدام او بسيار قابل ستايش و تمجيد است.

                                                                       ژان ژاک روسو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته