مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۰۹

 

هرگاه ملتی از روی ناچاری به زور تن داده و ازمستبدين اطاعت کند  بر او ايرادی نيست و اگر همان ملت موقع را مقتضی ديد که از زير بار تعدی شانه خالی کند و زنجير بندگی را پاره نمود اقدام او بسيار قابل ستايش و تمجيد است .

                                                                         ژان ژاک روسو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٢/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته