مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
سقراط

که سقراط گشتن به زندان شدن                       به از ديو بر تخت و ايوان شدن

 اين صداي هاون است آري

كه با آن زهر ميسايند،

مادرش قابله بود،

پدرش سنگتراش.

سقراط هم از پاي در افتاد،

سقراط كه جان داد و جلاي وطن خويش نميداد،

آن جام كه نوشيد،

آن پرده كه پوشيد،

آن جمله كه در لحظه پاياني چان گفت:

بدبخت كسي كو به فراست بشتابد،

تا مردم نادان بسر عقل و كياست بنشاند،

سقراط هم از پاي در افتاد،

سقراط ،سئوالات اساسي و عجيبي به لب آورد،

سقراط به مقبول مسائل،

كه به اذهان خلايق،

همه زنگار قرون بود و جنون بود،

با طرح سئوالات اساسي و عجيبي كه به لب داشت،

بر جهل و جنون تاخت و جان باخت،

زخود زنده ترين ساخت.

                                                

                                                      هرمز مميزی

  


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٧/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته