مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت وآزادی ۶۰

ارکان آزادی سياسی:

۱- امنيت شهروندان و احزاب

۲- امکان مشارکت و آزادی مشارکت در امور سياسی و سهيم بودن و موثر بودن.

۳- عدم مداخله ديگران به ويژه حاکميت و فقدان جبر و منع و زندان و شکنجه.

۴- توانائی استفاده از فرصتها و آزاديهايعنی فقدان فقر فريب و اغوا.

۵-امکان سر پيچی و پيشنهاد دادن و جرات انتقاد و اعتراض داشتن .


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته