مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه عدالت و آزادی ۴۸

 

هدف جامعه بايد حفظ ازادی و استقلال (فرد) باشد  پس هر گونه اجتماعی از انسانها که باعث محدود کردن آزادی فردی شود  به ويژه حکومتها که از حق انحصاری کاربرد خشونت برخوردارند بايد تحت کنترل قرار گيرند .

                                                                             اشتيرنر


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱۱/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته