مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه ها :عدالت و آزادی ۴۵

علت وجودی سياست  آزادی است و بهترين نمونه ( عمل ) فعاليت سياسی است .

                                                                                    خانم   هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۱٠/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته