بنام خدا                                                         5/5/1389

 

جناب آقای بان کیمون

 

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

 

عدم تعصب جنابعالی به ادیان ابراهیمی را میتوان بعنوان نقطه مثبتی برای حل بحران اتمی ایران و سامان بخشیدن مسالمت آمیز به قطعنامه های متعدد شورای امنیت آن سازمان تلقی نمود . ما مسلمین از فقدان تاریخ سیاسی و حکومتی برای فلسطینیان که بتواند با سابقه حکومت یهودیان   همچون سلطنت داود،شئول و سلیمان برابری کند آگاهیم(1)

 ما مسلمین  ازاشتباه در واگذاری و فروش 2000 کیلومتر مربع (2) اراضی آباد فلسطین به یهودیان که منتج به فتوای کنگره علمای فلسطین مبنی بر حرام بودن فروش زمین به یهودیان مهاجرشد با خبریم،

ما مسلمین از درگیری جناح های مختلف فلسطینیان با یکدیگر نیز رنج میبریم ولی با این همه به نظر نمیرسد که جنگ و درگیری رو به پایان باشد زیرا بگفته هوشمندانه ویل دورانت " مذهب از دولت قویتر است "

جناب آقای بانکی مون

آشوب خاور میانه ریشه در اختلافات دینی و مذهبی دارد نه سیاسی و سرزمینی و اگر جنابعالی به کمک کارشناسان سازمان ملل متحد بتوانید فرضا برنامه ای برای زیارت دیوار براق (3) که یهودیان دیوار ندبه میگویند فراهم سازید تا برای مسلمانان یاد آور مرکب پیامبر در شب معراج و برای یهودیان تداعی هیکل سلیمان باشد یا نماز جمعه مسلمین را بتوان بی دغدغه در مسجد الاقصی برگذارکرد بقیه مسائل نظیر مهاجرین را با در امد نفت اعراب و گذشت شصت سال از نسل اول مهاجرین میتوان به سادگی حل نمود .

جناب آقای بانکی مون

تحریم های اقتصادی که در راس آن تحریم صدور بنزین به ایران است هم اکنون از طریق بنزین عراق جایگزین شده است دولت ترکیه نیز به گاز ایران نیاز دارد. با شکست تحریم های اقتصادی اگر بین ادیان ابراهیمی آشتی صورت نگیرد دورنمای دیگری جز جنگ در خاور میانه قابل تصور نیست .

 

                                                                   ارادتمند-   هرمز ممیزی

 

 

  سوره بقره آیه 102(1)

(2) روزنامه جمهوری اسلامی 8/2/80

(3)بنا بر غالب روایات ، پیامبر ص در معراج به بیت المقدس سفر کرد و افساراسب خویش براق را به همانجائی بست که پیامبران پیش از او بسته بودند . مسلمانان دیوار غربی حرم شریف را دیوار براق نامیدند و زمینهای اطراف آن همگی وقف است .

 

The Name of God 05/05/1389

Mr Ban Kymvn

Dear Secretary-General of the United Nations

Plea not to prejudice the Abrahamic religions can be as positive point for solving Iran's nuclear crisis peacefully give a boost to numerous Security Council resolutions that organization be considered. We Muslims lack political history and government for the Palestinians that could reign as the Jewish state with a history of David, Solomon and equality Shyvl to know, we Muslims (1) Azashtbah the transfer and sale of 2,000 square kilometers (2) lands in Palestine to the Jews that resulted Abad Fatwa Palestinian scholars to Congress based on land sales to Jews being forbidden Mhajrshd with Khbrym, we Muslims from various Palestinian factions fighting each other but also suffer from this all seems to end war and conflict to be smart because Bgfth Will Durant "Religion is stronger than the government"

Mr BanKymvn
Middle East turmoil rooted in religious differences, not political and territorial, and if Your Excellency UN experts to help you plan for instance pilgrimage sleek wall (3) provides that the Jewish wailing wall called for Muslims to make the Prophet reminded compound at night levitation and Jewish temple Solomon associate or Friday Prayers Muslims can no concern at al-Aqsa mosque Brgzarkrd other issues such as refugees with the Arab oil was over sixty years of first-generation immigrants can be easily solved.

Mr BanKymvn
Economic sanctions, who headed the
Iran sanctions issue of petrol through petrol now Iraq has been replaced by the Turkish government also needs Iran's gas. Failure of economic sanctions if the case does not fall reconciliation among the Abrahamic religions other than the prospect of war in the Middle East is not

imaginable.


yours faithfully -  Hormoz  momayezi


 
(1) Yh Baghareh Chapter 102
(2) Eslaminewspaper 8/2/80
(3) According to most accounts, the Prophet's ascension p. traveled to Jerusalem and his shiny Afsarasb that close to where the prophets before him were closed. Muslim Haram Sharif Western Wall and called sleek wall surrounding land is dedicated to everyone.